The fantastic journeys of Energy

14359003_10154560053206477_4473682104054361065_n

Κάτωθι το ελληνικό κείμενο

ΕΝ

“The fantastic journeys of energy”
at Kappatos Gallery
30 September- 5 November, 2016

Participant artists:
Lydia Andrioti, Thomas Apostolou, Lynda Benglis, Dominic Beattie, Maria Efstathiou, George Eynaud, Katerina Georgopouloυ , Yannis Kounelis, George Lappas, Margarita Myrogianni, Aimy Palogiannidou, Rena Papaspyrou, Maaike Stutternheim, Takis, threeASFOUR & Jessica Mitrani, Iris Touliatou, Alexis Vassilikos, Katerina Zafeiropoulou.

Curatorial by Lydia Andrioti

Opening: Friday 30 September, 20:00-23:00
Visiting hours: Tuesday – Friday 12:00-18:00
Saturday 12:00-16:00

The exhibition entitled “The fantastic journeys of energy” negotiates and aims to attract, generate and enhance discussions about the various forms of energy in order to explore the ways matter changes through its journeys. Energy is never consumed or lost but due to conditions it is transferred from one form or power into another; similarly to a traveler who is exploring the physical world – it can be conceived as a voyage of these forces.
The working materials of this show are the immutable laws that govern Nature as well as Heisenberg’s Principle of Uncertainty where at the fundamental level Nature is inherently random. Important factors are meanings of space, time, motion and the innertia of a body depending on the different types of energy and its results: the human gesture and its effect on the substances, light, wind, fire, water, fractals, magnetic fields, sound, communication, organic materials and the physicochemical dynamics that govern them. These objectives constitute installations, paintings, drawings, collages, prints, sculptures, ready-mades, video, sound and actions where the participant artists are exploring with poetic attitude the uses and transformations of the different forms of energy.

Athinas Street 12, 2nd floor, Monastiraki, Athens.
T:+30 210 3217931
www.kappatosgallery.com

Opening Friday 30 September, 20:00-23:00

Until 5 November 2016. Tuesday-Friday 12:00-18:00, Saturday 12:00-16:00
GR

“The Fantastic Journeys of Energy”
στην Αίθουσα Τέχνης Καππάτος
30 Σεπτεμβρίου- 5 Νοεμβρίου, 2016

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες
Λυδία Ανδριώτη, Θωμάς Αποστόλου, Lynda Benglis, Dominic Beattie, Μαρία Ευσταθίου, George Eynaud, Κατερίνα Γεωργοπούλου, Γιάννης Κουνέλης, Γιώργος Λάππας, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Αίμη Παλογιαννίδου, Ρένα Παπασπύρου, Maaike Stutternheim, Takis, threeASFOUR & Jessica Mitrani, Ίρις Τουλιάτου, Αλέξης Βασιλικός, Κατερίνα Ζαφειροπούλου

Επιμέλεια: Λυδία Ανδριώτη

Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2015,
20:00 – 23:00

Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 12:00 – 18:00
Σάββατο 12:00 – 16:00

Η έκθεση με τίτλο “The fantastic journeys of energy” διαπραγματεύεται και τείνει να προσελκύσει, να παράγει και να ενισχύσει τις συζητήσεις σχετικά με τις ποικίλες μορφές Ενέργειας ώστε να διερευνήσει τους διαφορετικούς τρόπους που η ύλη αλλάζει μεσα από τα ταξίδια της. Η ενέργεια ποτέ δεν καταναλώνεται ή χάνεται, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες που βρίσκεται, μετατρέπεται από τη μία μορφή ή δύναμη στην άλλη και παρόμοια με ένα ταξιδιώτη που εξερευνά το φυσικό κόσμο, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ταξίδι αυτών των δυνάμεων.
Τα λειτουργικά εργαλεία αυτής της έκθεσης είναι οι αμετάβλητοι νόμοι που κυβερνούν τη Φύση καθώς και η Αρχή της Αβεβαιότητας του Heisenberg, όπου στο θεμελιώδες της επίπεδο, η φύση είναι εγγενώς τυχαία. Καθοριστικές είναι οι έννοιες του χώρου, του χρόνου, της κίνησης και της αδράνειας, σε συνάρτηση με τα διάφορα είδη της Ενέργειας και τα αποτελέσματά τους: η ανθρώπινη χειρονομία και οι επιπτώσεις της στις ύλες, το φως, ο αέρας, το νερό , η φωτιά, τα μορφοπλάσματα (fractals), τα μαγνητικά πεδία, ο ήχος , η επικοινωνία, οι οργανικές ύλες και οι φυσικοχημικές δυναμικές που διέπουν όλα τα παραπάνω. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν εγκαταστάσεις, έργα ζωγραφικής, σχέδια, κολάζ, φωτογραφίες, γλυπτά, ready-made, βίντεο, ήχο και δράσεις μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες εξερευνούν με ποιητική διάθεση τις χρήσεις και τους μετασχηματισμούς των διαφόρων μορφών ενέργειας.